Derdelijnszorg

In de derde lijn zijn een aantal externe deskundigen beschikbaar om de leerlingen waar nodig extra te ondersteunen. Ook worden er trainingen op maat verzorgd voor leerlingen die daar baat bij hebben, zoals een psychosociale weerbaarheidstraining en faalangstreductietraining. 

De rol van de jeugdarts en sociaal verpleegkundige 

Op de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Boxtel (onderdeel van de GGD van het stadsgewest ’s-Hertogenbosch) zijn werkzaam de jeugdarts alsook een sociaal verpleegkundige. Samen met een psycholoog bekommeren zij zich om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Voorts neemt de jeugdarts deel aan de bijeenkomsten van het zorgadviesteam (ZAT).

De gegevens van de schoolarts en de sociaal schoolverpleegkundige kunt u vinden bij:
Centrum voor Jeugd en Gezin,
Baroniestraat 22,
5281 JE BOXTEL,
telefoon (0411) 657957.

Het postadres is: GGD Hart voor Brabant, Jeugdgezondheidszorg,
Postbus 3166, 5203 DD
’s-Hertogenbosch,
telefoon 0900 463 6443 (keuze 2).

De rol van de schoolmaatschappelijk werker

Voor de leerlingen van het Baanderherencollege is licht pedagogische hulp beschikbaar van het schoolmaatschappelijk werk. Dit wordt aangeboden in de vorm van spreekuren/hulpverleningsgesprekken op het Centrum voor Jeugd en Gezin in Boxtel. Voorts neemt de schoolmaatschappelijk werkster deel aan de bijeenkomsten van het zorgadviesteam (ZAT).

Contactgegevens: Centrum voor Jeugd en Gezin, Baroniestraat 22, 5281JE Boxtel, 0411-657957.

De rol van de leerplichtambtenaar

Het Baanderherencollege werkt nauw samen met de leerplicht Boxtel. Omdat het BHC een school is waarop ook veel leerlingen uit de regio Boxtel zitten, zijn er ook contacten met de andere leerplichtambtenaren in de regio. De leerplichtambtenaar handhaaft uit hoofde van de functie de leer- en kwalificatieplicht en is voornamelijk actief bij het terugdringen van verzuim door spijbelen, te laat komen of langdurige ziekte. Op het moment dat een leerling ongeoorloofd afwezig is, bekijkt de leerplichtambtenaar samen met school wat de reden hiervan is en onderneemt actie. Deze actie kan bestaan uit ondersteuning, sanctie en in zeer uitzonderlijke gevallen vrijstelling van leerplicht. Voorts neemt de leerplichtambtenaar deel aan de bijeenkomsten van het zorgadviesteam (ZAT) en houdt de leerplichtambtenaar 4 x per jaar een verzuimspreekuur op school. Contactgegevens leerplicht Boxtel: Centrum voor Jeugd en Gezin, Baroniestraat 22, 5281 JE BOXTEL, telefoon (0411) 657959.

De rol van het Zorg Advies Team (ZAT)

Wanneer de hulpvraag van de leerling dusdanig groot is dat school deze niet intern kan beantwoorden zal de teamleider in samenspraak met de ouders en de mentor de leerling aanmelden voor bespreking in het ZAT. Het ZAT heeft met regelmaat bijeenkomsten, deze zijn opgenomen in de jaarplanning van de school en vinden ongeveer om de 6 weken plaats. In deze bijeenkomsten wordt de problematiek van de leerling zo breed mogelijk besproken, volgt een advies en worden de daarbij behorende acties afgestemd. Wanneer het wenselijk is, wordt er zo snel mogelijk passende hulp ingeschakeld en wordt het begeleidingstraject gestart. Dit wordt altijd

gedaan in overleg met de leerling en de ouders. Mogelijkheden van extra hulp op school zijn o.a. intensievere begeleiding van de mentor, een traject bij de leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werk e.d. Ook kan verwezen worden naar externe hulpverleningsinstanties. In de tussenliggende zes weken is er vaak intensief contact over leerlingen tussen verschillende ZAT-partners.