Algemeen

Bij inschrijving van een leerling is het uitgangspunt dat hij/zij de school gediplomeerd verlaat om zijn schoolloopbaan te vervolgen in het middelbaar beroepsonderwijs op regionale opleidingscentra (ROC’s) of op een school met een havo-opleiding. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling zestien jaar wordt. Op 1 augustus 2007 is de kwalificerende leerplicht tot 18 jaar ingegaan. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen om voortijdige schoolverlaten te voorkomen. Een leerling die een vmbo-diploma heeft behaald, moet minimaal een mbo-diploma, niveau 2, een havodiploma of een vwo-diploma behalen om aan de kwalificatieplicht te voldoen.
 

Basisorganisatie

Elke klas heeft een mentor die zijn klas begeleidt en de schoolloopbaan van elke leerling volgt. Daarnaast heeft de teamleider volgens het jaarrooster regelmatig overleg met de mentoren en vakleraren. De teamleider laat zich adviseren door mentoren, vakleraren, leerlingenbegeleiders, de ondersteuningscoördinator en interne / externe specialisten.


Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding is alles wat een school doet aan ondersteunende activiteiten om het rendement van het onderwijs te verhogen door de goede voorwaarden te scheppen. De drie hoofdterreinen van de leerlingbegeleiding zijn:
  • Het aanleren van algemene studievaardigheden.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • De oriëntatie op studie en beroep.
 

De verschillende begeleidingslijnen

We maken bij de begeleiding van leerlingen onderscheid tussen de ondersteuning in de eerste, tweede en derde lijn. Onder de ondersteuning in de eerste lijn verstaan we de reguliere ondersteuning,  waar alle leerlingen mee te maken hebben: de ondersteuning geboden door vakdocent, mentor, decaan en teamleider. Deze bestaat uit signaleren en begeleiden. Als de ondersteuning in de eerste lijn de hulpvraag van de leerling niet kan beantwoorden, wordt de leerling door de teamleider aangemeld bij de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator coördineert van hieruit de interne (tweede lijn) en externe (derde lijn) ondersteuning die leerlingen wordt geboden.

Het ondersteuningsplan

In het reguliere onderwijs is de aandacht voor ondersteuning de laatste jaren steeds meer toegenomen. De verschillende ondersteuningsbehoeften verlangen een goed samenhangend ondersteuningsbeleid en een gestructureerde uitvoering hiervan. Zo is ook op het BHC de zorgcoördinatie steeds breder geworden. 

Docenten op het BHC zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en willen deze zo goed mogelijk helpen en begeleiden waar nodig. De docent heeft hier echter niet altijd de tijd of de mogelijkheden voor. Binnen en buiten het BHC worden daarom enkele hulpverlenende diensten aangeboden waar leerlingen naar kunnen worden doorverwezen. Om iedereen een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van de ondersteuning binnen het BHC bieden wij dit ondersteuningsplan aan. In het ondersteuningsplan is weergegeven wie de hulpverleners zijn, wat hun taken zijn en hoe men bij de hulpverleners terechtkomt. Vaak zal een leerling of ouder via de ondersteuningscoördinator doorverwezen worden. U kunt het ondersteuningsplan aanvragen door een mail te sturen naar info@bhc.nl.

 

Download schoolondersteuningsprofiel