Kernwaarden

Het Baanderherencollege biedt een school van hoge kwaliteit met hoge onderwijsopbrengsten, die haar leerlingen voorbereidt op evenwichtig, zelfstandig en volwassen functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving waarvan de school deel uitmaakt. Leerlingen en docenten maken zich hiervoor de juiste attitude/competenties eigen.

Het Baanderherencollege biedt vanuit persoonlijke betrokkenheid haar leerlingen een veilige, inspirerende leeromgeving met maximale ontplooiingskansen. Het welzijn en de ontwikkeling van de leerling staan centraal; de leerling wordt actief betrokken bij het onderwijs kan eigen keuzes maken en docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Dat het Baanderherencollege een veilige school is, betekent dat belangrijke waarden als zorg, tolerantie en respect zichtbaar zijn in de manier waarop leerlingen en personeel met elkaar omgaan en in de manier waarop de leerlingenzorg is georganiseerd.

Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid, oprechte belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader van maximale persoonlijke ontplooiing richt het Baanderherencollege zich niet alleen op de specifieke onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke vorming, waarbij de leerling tevens respect voor de leefomgeving wordt bijgebracht.