Eerstelijns ondersteuning

De rol van de vakdocent

De vakdocent begeleidt iedere les opnieuw de leerling bij het leerproces. Hij draagt er zorg voor dat het leerklimaat tijdens zijn lessen veilig en zorgzaam is, zodat alle leerlingen zich wel bevinden. De vakdocent signaleert het bij de mentor als hij opvallende zaken waarneemt bij een van zijn leerlingen. Verder zal hij met het oog op studie- en beroepskeuze het belang van zijn eigen vak aangeven.

De rol van de mentor

De mentor heeft een centrale plaats in de begeleiding van iedere leerling. Elke leerling heeft een mentor die speciale aandacht heeft voor zijn klas. Hij is de raadsman van de klas tot wie de leerlingen zich kunnen wenden met hun vragen en moeilijkheden.

De mentor is de contactpersoon tussen de leerlingen en de teamleider of tussen de leerlingen en de andere leraren. Evenzo is de mentor het directe aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en voor ouders. Op het BHC staan in de jaarplanning een aantal vaste contactmomenten met de ouders ingepland. Daarnaast neemt de mentor waar nodig initiatief om ouders te informeren of uit te nodigen. Ouderparticipatie is belangrijk: het is voor mentoren van het BHC vanzelfsprekend de ontwikkeling van het kind met de ouders af te stemmen. In het rooster is door middel van de mentoruren de mogelijkheid ingebouwd dat een mentor zijn klas of groep wekelijks kan begeleiden. De mentor begeleidt alle leerlingen van zijn klas op de drie aandachtsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, studie en loopbaanoriƫntatie, waarbij de studieresultaten centraal staan.

De rol van de teamleider

Elke leerling behoort tot een afdeling met een eigen teamleider die tot in de derde lijn verantwoordelijk blijft voor de begeleiding van alle leerlingen in zijn afdeling op de drie gebieden van de leerlingbegeleiding. Hij wordt daarbij ondersteund door het afdelingsteam. De teamleider behartigt de dagelijkse gang van zaken van zijn afdeling en onderhoudt contact met de vakdocenten die lesgeven in zijn afdeling. De mentor, de decaan en de ondersteuningscoƶrdinator overleggen met de teamleider over de hulpvraag van de leerling. De teamleider beslist na overleg met betrokkenen over het vervolgtraject en maakt met betrokkenen afspraken over de communicatie en terugkoppeling.